Mikä on Lumolaukka?


Lumolaukka tarjoaa sosiaalipedagogista hevostoimintaa kasvatus- ja hyvinvointipalveluna. Toiminta on ennalta ehkäisevää tai korjaavaa. Tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin ja sosiaalisen kasvun tukeminen.

Asiakkaina voivat olla esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret, erityislapset ja -nuoret, autismikirjolla olevat lapset ja nuoret tai ahdistuneisuushäiriötä tai syömishäiriötä sairastavat lapset ja nuoret. Sosiaalipedagogisesta hevostoiminnasta hyötyvät usein myös aikuiset mielenterveyskuntoutujat.

 

Toiminta & tavoitteet

Toimintaa luonnehtivat vuorovaikutteisuus, kokemuksellisuus ja osallisuus, ja siihen voi sisältyä hevosen hoitoa, tallitöitä sekä ratsastusta. Tavoitteiden toteutumista seurataan hevostoimintajakson aikana ja myös sen lopuksi.

Hevostoiminnassa asiakas tekee turvallisessa talliympäristössä tehtäviä yhdessä hevosen ja sosiaalipedagogisen hevostoimintaohjaajan kanssa.

Toimintaan osallistuminen ei edellytä aiempia hevostaitoja. Sosiaalipedagogiseen työotteeseen liittyy dialogisuus: tavoitteena on, että asiakas ja ohjaaja voivat keskustella luottamuksellisesti vaikeimmistakin asioista.

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tavoitteet sovitaan aina yhdessä asiakkaan, alaikäisen asiakkaan huoltajan ja mahdollisen lähettävän tahon kanssa. Usein tavoitteet liittyvät asiakkaan oman toimijuuden vahvistamiseen ja asiakkaan vahvuuksien löytämiseen.

Toiminnan vaikuttavuuden ja laadun arvioinnissa käytetään Sosiaalipedagogisen hevosyhdistyksen laatukriteeristöä. Tarvittaessa sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja voi osallistua lapsen tai nuoren verkostopalavereihin.

parallax background
 

Lumolaukan tärkeimmät arvot ovat auttaminen ja rakkaus - rakkaus sekä hevosia että asiakkaiden auttamista kohtaan.

Vaikuttavuus

Hevosavusteisella toiminnalla voi olla ratkaisevan suuri merkitys tilanteissa, joissa muut kuntoutusmuodot eivät ole tuottaneet tulosta.


Eläinavusteinen kuntoutus on vaikuttanut asiakkaiden sosiaalisten taitojen ja tunnetaitojen kehittymiseen, tarkkaavaisuuden ja keskittymiskyvyn paranemiseen, elämänhallintataitojen kohentumiseen sekä elämänilon lisääntymiseen. Stressi-indikaattoreiden, kuten kortisolitason ja verenpaineen aleneminen, ovat myös keskeisiä vaikutuksia vuorovaikutuksessa eläimen kanssa.

Lisäksi on raportoitu pelkojen ja ahdistuksen vähenemisestä sekä niin fyysisen kuin psyykkisenkin terveydentilan paranemisesta. Näyttöä on myös aggression vähenemisestä ja empaattisuuden lisääntymisestä.

Autismikirjolla olevien asiakkaiden vuorovaikutus- ja kommunikaatiotaidot sekä hahmottaminen ja sensomotoriset kyvyt ovat hevostoiminnan myötä edistyneet ja ongelmakäytös ja ärtyneisyys vähentyneet.

Apua jokapäiväisiin toimintoihin

Muita vaikutuksia kaikilla asiakasryhmillä ovat olleet itsetuntemuksen ja -luottamuksen vahvistuminen, rohkeuden ja luovuuden lisääntyminen, omantoiminnan ohjauksen lisääntyminen, omien rajojen ilmaiseminen, päivärytmin korjaantuminen ja tukitoimien keveneminen.


 

Hevosen rooli

Hevonen on aina läsnä.


Hevosen terapeuttinen vaikutus perustuu siihen, että se on aina läsnä juuri kulloisessa hetkessä. Se on läsnäolon ja tunteiden peilaamisen mestari. Hevonen ei arvota ihmistä koskaan.

Hevonen ja ihminen kommunikoivat keskenään kehonkielen avulla. Hevonen pystyy lukemaan ihmisen kehonkielestä jopa piilotettuja tunteita. Hevonen on mitä parhain opas tunnetaitojen harjoitteluun.

Hevonen antaa läheisyyden tunnetta ja lohtua.

Eläimen havainnointi ja vuorovaikutus sen kanssa voivat olla käänteentekevä ja voimakas työväline kuntoutusprosessin onnistumiselle. Eläin rohkaisee arkaa kuntoutujaa, antaa läheisyyden tunnetta, lohtua ja auttaa purkamaan tunteita. Eläimellä ei ole ennakkoluuloja, ja se antaa aidon palautteen asiakkaalle.

Kuinka asiakkaaksi?


Sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan voi saada maksusitoumuksen kuntien sosiaalipalveluista, kuten lastensuojelun tai vammaispalvelujen puolelta. Maksavina tahoina voivat toimia myös koulut ja sairaanhoitopiirit. Toimintaan voi tulla myös itsemaksavana asiakkaana. Toiminta ei kuulu Kela-korvauksen piiriin.